!!!WAŻNE!!!

Drodzy Rodzice !!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami dotyczącymi

przyjmowania dzieci do przedszkola

w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

 

 

Zasady przyjęć dzieci do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania i którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opiekioraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko.
 2.   Nie przyjmujemy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci rodziców niepracujących nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacji MEN.
 3. Pierwszeństwo przyjęć mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki zostaje umieszczona pisemna deklaracja woli posłania dziecka do przedszkola, zawierająca stosowne oświadczenia,stanowiąca wniosek o przyjęcie w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola. Deklarację tę po wypełnieniu i opatrzeniu podpisami obojga rodziców,należy przesłać drogą elektroniczną na adres przedszkola do dnia 11.05.2020r. (pp3@miasto.szczecin.pl)
 5. Po zebraniu deklaracji dokonana będzie kwalifikacja dzieci zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. W sytuacjach wątpliwych przedszkole może poprosićo przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy.
 6. O zakwalifikowaniu dziecka rodzice są powiadamiani drogą mailową i przynajmniej na 3 dni wcześniej zostają poinformowani o terminie otwarcia placówki.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy,są zobowiązani do pisemnego poświadczenia zapoznania się z wprowadzonymi na ten czas procedurami oraz wyrażenia zgody na stosowanie się do zawartych tam uregulowań. Procedury te oraz potwierdzenie zgody na ich stosowanie zostają umieszczone na stronie internetowej placówki.
 8. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice mają obowiązek dostarczenia oryginału deklaracji/ oświadczenia oraz pisemnej zgody na stosowanie się do obowiązujących procedur.
 9. Przedszkole uruchomi tylko część oddziałów o ograniczonej liczebności,zgodnie z zaleceniami GIS i MEN oraz wynikającymi z nich własnymi możliwościami.
 10. Rodzice dzieci, którym przedszkole nie będzie mogło zapewnić opieki w okresie obowiązywania zmienionych warunków pracy, mogą otrzymać stosowne zaświadczenia na potrzeby ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.
 11. Dziecko będzie przyjmowane do przedszkola wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności na podstawie sporządzonych list przyjęć do utworzonych grup.

 

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW

 • Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
 • Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.
 • Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola wyraża pisemną zgodę na sprawdzanie temperatury dziecka. Jeśli będzie 37 st lub więcej to rodzic zabiera dziecko do domu.
 • Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać jak najszybciej (w ciągu 1 godziny). Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe
 • Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos

 

 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

 • Dziecko  do przedszkola przyprowadzane  i odbierane jest przez jednego rodzica/opiekuna
 • Dziecko do przedszkola przyprowadzane i odbierane jest przez osoby zdrowe
 • W razie wystąpienia takiej koniecznościrodzice wchodzą pojedynczo, po dokonaniu kontroli temperatury ich ciała, z zachowaniem 2m dystansu społecznego,  z osłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk, korzystają wyłącznie z przestrzeni wspólnej placówki i jak najszybciej ją opuszczają.
 • Rodzic może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem w/w zasad
 •  Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga  mu się rozebrać – analogicznie przy odbiorze dziecka
 • Dzieci są zaprowadzane do wyznaczonej sali i grupy, do której zostało  przydzielone na czas  obowiązywania zmienionych warunków pracy
 • Przed wejściem do sali dziecko myje ręce.
 • Każdorazowa nieobecność dziecka musi być zgłoszona z podaniem przyczyny nieobecności
 • Rodzicu:

– dopilnuj aby dziecko nie zabierało  do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek

-ucz dziecko i przypominaj podstawowe zasady higieny: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, ust, nosa, prawidłowe mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

 

Wnioskuję / wnioskujemy o przyjęcie dziecka w do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

 

Nazwa  przedszkola / szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi

Adres przedszkola / szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Numer PESEL dziecka

 

 

 

Podpis matki

 

Podpis ojca

 

 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów,
jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem dziecka w zajęciach, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola / szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Podpis matki

Podpis ojca

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, a wykonywane przez mnie obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Nie wykonuję pracy zdalnie.

Podpis matki

Podpis ojca

 

 

 

               

Oświadczam, że znajduję się w grupie objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do przedszkola zgodnie
z wytycznymi MEN, tj. jestem pracownikiem
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

 

Proszę podać nazwę zakładu pracy oraz zajmowane stanowisko.

 

Nazwa zakładu pracy

 

Nazwa zakładu pracy

 

Stanowisko

 

Stanowisko

 

 

Podpis matki

 

Podpis ojca

 

 

 

 

Oświadczam, że nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz nie pobieram zasiłku opiekuńczego.

 

Podpis matki

Podpis ojca

 

 

 

 

Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, ani nie pozostają
w izolacji.

Podpis matki

Podpis ojca