WAŻNE

Drodzy rodzice: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami przedstawionymi poniżej

 

Wyciąg z PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3  “PENTLICZEK”

 

Postanowienia ogólne

 1. Procedury bezpieczeństwa określają działania na terenie placówki w okresie pandemii choroby COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego Nr 3 oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedur jest:

-zminimalizowanie zagrożeń zakażenia chorobą COVID-19

-umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

 1. Zasady funkcjonowania przedszkola w zmienionych warunkach obowiązują do odwołania.

 Obowiązki rodziców

 1. Rodzice deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola w czasie trwania pandemiii choroby COVID – 19 zapoznają się z Procedurami Przedszkola opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego podczas trwania pandemii koronawirusa i choroby COVID–19, składają oświadczenie o zapoznaniu się.
 2. Rodzice wszystkich dzieci muszą w ciągu trzech dni uaktualnić swoje numery telefonów oraz osób zdeklarowanych do odbioru dzieci w razie potrzeby.
 3. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Osoba przyprowadzająca dziecko też musi być zdrowa.
 4. Rodzice nie posyłają dziecka do przedszkola, jeśli ktoś w domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 5. W ciągu dnia dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka,jeżeli jest to niezbędne. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury.
 6. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nie posyłania dziecka do placówki, jeśli dziecko chorowało.
 7. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Rodzice zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
 10. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.
 11. Jeśli dzieckow trakcie pobytu w przedszkolu zacznie wykazywać oznaki choroby (kaszel, gorączka, katar, ból lub inne), to zostanie odizolowane, a rodzice obowiązani są odebrać dziecko w ciągu 1 godziny po zawiadomieniu. W izolatce dziecko przebywa z pracownikiem obsługi.
 12. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia przyczyny nieobecności dziecka w przedszkolu. W przypadku nieobecności związanej ze złym samopoczuciem dziecka lub chorobą, Dyrektor ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie

 

  Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z  przedszkola

 1. Dziecko do przedszkola przyprowadzane i odbierane jest przez jedną osobę.
 2. Osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci powinny być zdrowe i nie przebywać na kwarantannie.
 3. Każdy rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną lub przyłbicę. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości.
 4. Bezwzględnie przy wejściu do placówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 5. W pomieszczeniu szatniprzyprowadzając lub odbierając przebywamy tylko na czas przebrania dziecka,
 6. W szatni należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. od 1,5 -2 metrów.
 7. Rodzic na piętrze grupy przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola jednak nie wchodzi na salę. Następnie Rodzic niezwłocznie opuszcza placówkę.
 8. Dzieci przyprowadzane są w godzinach otwarcia oddziałów. W wyjątkowych sytuacjach (dłuższy pobyt niż godziny pracy grupy) na odpowiedzialność rodzica dziecko może przebywać w innej grupie na piętrze. Dzieci powinny być przyprowadzone do godz. 8.30 po tym czasie drzwi przedszkola będą zamknięte . Należy wówczas czekać przed drzwiami placówki do momentu otworzenia drzwi przez pracownika przedszkola.
 9. W ciągach komunikacyjnych zalecany jest przepisowy dystans.
 10. Rodzic przestrzegając zasad obowiązujących w czasie pandemii odbiera dziecko z piętra grupy nie wchodząc do sali. Pracownik przedszkola przyprowadza dziecko.

 

Organizacja opieki w przedszkolu

Do każdej grupy integracyjnej przyjmowanych będzie maksymalnie 20 dzieci, do pozostałych grup 25 dzieci

 1. Czas pracy przedszkola ustalony jest w godzinach 630 -1700
 2. Ze względu na ograniczenie kontaktu między grupami zaleca się przebywanie dzieci tylko w swojej grupie w ramach jej godzin pracy.
 3. W wyjątkowych sytuacjach na odpowiedzialność rodziców dziecko będzie przebywało w innej grupie ze swojego piętra- czynnej dłużej.
 4. Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe.
 5. Jedna grupa dzieci przebywaw wyznaczonej i stałej sali.
 6. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 7. Nauczyciele pełniący swoje obowiązki w placówce:

Organizują działania opiekuńczo, wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci

Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć  w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,    instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk, wg Instrukcji dla dzieci umieszczonej w widocznych miejscach w placówce

Przypominają ogólne zasady higieny  i dają przykład (np. zwracają uwagę, aby dzieci często  i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza )

            Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu 

Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby zapewnić grupom maksymalne bezpieczeństwo, unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw

Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi., organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach

 1. Z sali, w której przebywa grupa, usuwane są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować(np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) – są one dokładnie myte lub dezynfekowane.
 2. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 3. Rodzice nie przynoszą poduszek i piżamek do przedszkola.
 4. Ubrania na zmianę umieszczamy w szafce indywidualnej w szatni w podpisanym worku
 5. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 6. Przedszkole tak organizuje pracę, by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabaw na dworze, różne godziny wyjścia i wejścia grup do szatni).
 7. Pracownicy przedszkola zachowują między sobą dystans społeczny, wynoszącymin. 1,5 m.
 8. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do/z przedszkola, zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 m
 10. W przedszkolu monitorowana jest obecność dzieci, codziennie sporządzana jest lista imienna dzieci przebywających w danej sali wraz z nazwiskami nauczycieli i osób,z którymi miały kontakt w przedszkolu.
 11. W przypadku nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą, złym samopoczuciem, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, który ewentualnie wszczyna obowiązujące procedury.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, dziecko nie może być przyprowadzane do przedszkola.
 13. Pobyt osób trzecich w przedszkolu jest ograniczony do niezbędnego minimum,z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 14. W przedszkoluzapewnione są sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 15. Przedszkole posiada termometry bezdotykowe.
 16. W przedszkoludokonuje się pomiar temperatury ciała w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu – izolatce. Rodzice są o tym fakcie powiadamiani bezzwłocznie.
 18. Dzieci korzystają z ogrodu przedszkolnego – boiska, przy zachowaniu zmianowości grup.
 19. Na placu zabaw dzieci korzystają zwybranych, łatwych do dezynfekcji sprzętów do zabaw. Pozostałe sprzęty, które nie są używane przez dzieci, zostały one zabezpieczony przed wejściem dzieci taśmą izolacyjną.
 20. Nie są organizowane żadne grupowe wyjścia dzieci poza teren przedszkola.
 21. Do odwołanie nie są organizowane uroczystości przedszkolne.
 22. Prace dzieci przekazywane będą rodzicom zgodnie z rozwiązaniami wewnętrznymi grupy.
 23. Kontakt z dyrektorem, nauczycielkami tylko telefoniczny, mailowy, przez stronę www przedszkola, facebook grupowy. Osobisty tylko w wyjątkowych przypadkach po uprzednim umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.
 24. Do odwołania nie odbywają się zajęcia dodatkowe,wyjątek stanowią zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i rewalidacji.