Zgodę na udostępnianie wizerunku w konkursie.

…………………………………………

       (pieczęć placówki)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU

(w tym wizerunku)

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

 Imię i nazwisko dziecka

 

 PESEL:

 

 Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie:

 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, Portalu Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi.

 

 

 

ZEZWALAM / NIE ZEZWALAM

 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego dziecka przez placówkę – organizatora konkursu poprzez zgłoszenie pracy do udziału w konkursach, wystawach, pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie, a także poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez placówkę – organizatora konkursu, w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Data podpisania:

 

  ____________________________

[imię i nazwisko, podpis]

 

Klauzula informacyjna

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne 3 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 70-230 Szczecin ul. Potulicka 62, e-mailowo: pp3@miasto.szczecin.pl  oraz telefonicznie: 91 4334181.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Wrzeszcz, z którym można się skontaktować e-mailowo: ido@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 8522093.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.