WAŻNE Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej WAŻNE

Zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r. nabór rozpoczyna się w dniu 01 marca 2021, natomiast rodzice składają deklaracje od dnia 22 lutego 2021r. do rozpoczęcia naboru.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej: RODO)

Informujemy, że:

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe do każdej z placówek znajdują się wInformatorze).

 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora – w każdej placówce – możliwy jest przy użyciu danych kontaktowych placówki; należy pamiętać, iżpowyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu rekrutacji, w szczególności informacji o ofercie placówki, statusie wniosku, punktacji, kryteriach i wynikachrekrutacji.

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODOw związku zart.149iart.150ustawyPrawooświatowe,któryokreślatreśćwniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, 4 i 14, który określa sposób organizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art.160 ustawy Prawo oświatowe, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowaniarekrutacyjnego.

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisówprawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Wskazać konkretnie jakiokres

7.Rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa, a ich realizacja musi być zgodna zRODO:

  • prawo dostępu dodanych;
  • prawo do sprostowania danych, przy uwzględnieniu celuprzetwarzania;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych;
  • prawo do usunięcia danychosobowych;
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych;
  • prawo przenoszeniadanych.

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawaoświatowego;

9. Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających  z kryteriów rekrutacji,co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola/szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzającychspełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 

0001