Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 „Pentliczek”

 Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 „Pentliczek”


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 Pentliczek, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
Siedziba przedszkola znajduje się w Szczecinie przy ul. Potulicka 62.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Szczecin.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Przedszkole używa pieczęci:
a)Przedszkole Publiczne Nr 3
  70 – 230  Szczecin
  ul. Potulicka 62 tel.91 4334181
  NIP 8522514908  Regon 3203881000
b)Przedszkole Publiczne Nr 3
  ul. Potulicka 62
  70 – 230  Szczecin
Przedszkole na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady  Pedagogicznej i Rady Rodziców może posiadać imię osoby (osób), instytucji, organizacji lub bohatera z bajki.
Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.
Na wspólny wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej przedszkolu została nadana nazwa „ Pentliczek”.
W środowisku lokalnym używana nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Nr 3 „ Pentliczek” w Szczecinie

§ 2
Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr  256 poz.2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tej      Ustawy.
Ustawa wprowadzająca prawo oświatowe 2016 grudzień
Ustawa prawo oświatowe 2016 grudzień
Nr VIII/197/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Załącznik Nr 1- Akt założycielski Przedszkola Publicznego Nr 3 z siedzibą w Szczecinie ul. Potulicka 62 z dniem 1 września 2007 r. zakłada się jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 3 z siedzibą w Szczecinie ul. Potulicka 62
5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr   10, poz.1591 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w     sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
9. Niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu  w dniu 14.09.2017r.

§ 3
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia ( w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców).
4. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego       przedszkola. Decyzję o        przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie         wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę      posiadanych miejsc.
5. Zmiana organizacji pracy Przedszkola dopuszczalna jest w okresie   przerw             świątecznych, ferii oraz wakacji, i może polegać na:
a) możliwości łączenia grup i zmianie czasu pracy oddziałów, w przypadku łączenia oddziałów liczba dzieci nie może przekroczyć 25.         
6.  Przedszkole pracuje  w dni robocze od poniedziałku do piątku.
7.  Na wiosek dyrektora i Rady Rodziców organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola a czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5          godzin dziennie ustala Rada Gminy Szczecin.

§ 4
Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
. Gminę Miasta Szczecin.
. Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu. Zgodnie z prawem oświatowym, zawartą umową i wytycznymi  organu prowadzącego.
Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą za zgodą i na warunkach ustalonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora i za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
Przedszkole pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasto Gmina Szczecin
Przedszkole prowadzi gospodarkę finansowa na podstawie planu dochodów i wydatków według zasad określonych w ustawie

§ 5
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od  9.00 do 14.00.
Wysokość opłaty stałej godzinowej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego wynosi 1 złoty za 1 godzinę zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
Wszelkie regulacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu są określone umową cywilno- prawną z zakresu świadczeń realizowanych na podstawie Uchwały Nr XXVI/664/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2017 r.
5. Przedszkole na życzenie rodziców może zorganizować naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę.
Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, zajęcia te organizowane są w czasie przeznaczonym na realizacje  podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  ( języki obce, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ).
Dyrektor może powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia konkretnych zajęć, podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć.
Zajęcia te są finansowane przez Miasto Gmina Szczecin.
Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.
11.Dyrektor przedszkola może wynająć podmiotowi zewnętrznemu salę/pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej w celu prowadzenia zajęć dodatkowych po zakończeniu zajęć wychowania
przedszkolnego oferowanego w ramach podstawy programowej przez przedszkole. Zajęcia te finansowane  są w całości przez rodziców.
12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych(§5 pkt 11) ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
14. Przedszkole wydaje nieodpłatne legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych według zasad i wzoru określonych w odrębnych przepisach.
15.Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności i pieczęci przedszkola.
16. Za wydanie duplikatu legitymacji przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora przedszkola.
Placówka może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładów kształcących nauczycieli.
Na życzenie rodziców w przedszkolu mogą być organizowane specjalistyczne badania lekarskie opłacane przez zainteresowanych.
W przedszkolu mogą być organizowane sesje zdjęciowe dla dzieci przez sprawdzone firmy zajmujące się fotografią. Opłacane w całości przez zainteresowanych rodziców.
20. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami
21. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

 
ROZDZIAŁ II
 
Cele i zadania przedszkola

§ 6

1.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Zadania przedszkola  
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3.Przedszkole udziela i organizuje pomoc pedagogiczno- psychologiczną.
Dyrektor powołuje zespół Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i określa jego zadania zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, i  rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z dnia 28 sierpnia 2017 r., rozporządzeniem z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym i  z rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§ 7
Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza we wszystkich oddziałach prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczycieli, oraz na podstawie programów autorskich zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.
3. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopuszcza  do użytku dyrektor przedszkola.
4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji pracy placówki i w planach przy pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
5.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
6.  Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15
do 30 minut.
7. W przedszkolu sa grupy pracujące metodą- Glottodydaka -prof. B. Rocławskiego
 

§ 8
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
1.2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
1.3. stosuje w swoich działaniach obowiązuje przepisy BHP i PPOŻ., współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację
     i pomoc, Adres: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1, ul. Jedności Narodowej 2, 70-413 Szczecin, tel. 433-90-40.

 § 9

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1.1.  dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,
1.2.  dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów integracyjnych.
W przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej do pracy w oddziale integracyjnym.
2.1. w przedszkolu prowadzony jest oddział edukacji włączającej.
3. W oddziale dla dzieci trzyletnich i oddziale integracyjnym zatrudniana jest dodatkowo pomoc wychowawcy.
4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący, a opiniuje  nadzór pedagogiczny.
W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola
§ 10
1. Organami przedszkola są:
1.1. dyrektor przedszkola,
1.2. Rada Pedagogiczna,
1.3. Rada Rodziców.
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 11
Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
Zadania dyrektora są następujące:
3.1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
3.2. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który      przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego;
3.3  sprawowanie nadzoru pedagogicznego,      koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie ewaluacji pracy przedszkola;
3.4. przekazanie raportu o ewaluacji pracy placówki radzie pedagogicznej;
3.5. opracowywanie koncepcji pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników ewaluacji pracy placówki;
3.6. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
3.7. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu i nadzorowi pedagogicznemu;
3.8. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców  podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
3.9. wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowanych organów;
3.10. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; planowanie i odpowiedzialność za realizacje planu finansowego przedszkola;
3.12. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
3.13. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz nadzorującym
3.14. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
3.15. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną;
3.16. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka zprzedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;
3.17. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP, i PPOŻ, stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
3.18. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
3.19. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
3.20. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
3.21. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej i finansowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3.22. wydawanie zarządzeń we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem dzieciom i pracownikom przedszkola bezpiecznych warunków pobytu, opieki i pracy;
3.23. wydawanie zarządzeń we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w przedszkolu.

§ 12
Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w    przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
zatwierdzanie planów pracy przedszkola
podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu  rady rodziców
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola, w tym dzienny rozkład ,
projekt planu finansowego przedszkola;
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     b) przygotowuje projektu statutu przedszkola
     c) opracowuje programu rozwoju placówki,
     d) uchwala regulaminu pracy rady pedagogicznej,

Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
7.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być podawane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
10. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem do odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny
12. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności o    którym mowa w § 10 pkt. 2.


§ 13
W przedszkolu działa Rada Rodziców.
Członków do Rady Rodziców wybiera się na zebraniu rodziców.
Kadencja Rady Rodziców może trwać 1 rok
Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb wyborów do rady, nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. Zebrania są protokołowane.
W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola.
Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
Powstanie Rady Rodziców  organizuje dyrektor przedszkola.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
Fundusze rady z par pkt 8 są przechowywane na odrębnym rachunku rady rodziców. D o założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania tymi funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
Do kompetencji rady rodziców należy:
11.1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania
11.2  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora  
11.3 Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej
w sprawie podejmowania uchwał o wprowadzeniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
W rozwiązywaniu problemów Rada Rodziców współdziała z organizacjami samorządu terytorialnego.
13. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego          działania  i podejmowania decyzji w ramach swoich    kompetencji i       umożliwia bieżącą wymianę informacji.
14. Wszelkie spory między kolegialnymi organami przedszkola rozstrzyga   Dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.       Spory Dyrektora z kolegialnymi organami Przedszkola rozstrzyga    Prezydent    Miasta Szczecina.
15. Każdy z organów przedszkola działa w ramach posiadanych kompetencji regulaminów tak, aby przede wszystkim:
a) gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania   decyzji,
b) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach; odbywa się   to na posiedzeniach Rad Pedagogicznych planowanych
   i nadzwyczajnych, spotkaniach Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 14
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku.
Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole , a opiniuje nadzór pedagogiczny
W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c) ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ      prowadzący
Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych oraz  oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 280.
W przedszkolu łącznie jest 12 oddziałów, istnieje możliwość zorganizowania odpowiedniej do potrzeb ilości grup integracyjnych
Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo i integracyjnych w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII), salę gimnastyczną, dwa gabinety terapeutyczne, pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
kuchnię,szatnię dla dzieci i personelu


Dzieci mają możliwości codziennego korzystania z przedszkolnego placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest zgodnie z podstawą programową pobyt dzieci na placu zabaw.
Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i wg wewnętrznych regulaminów.
Szczegółowe zasady sprawowania opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi w przedszkolu i poza nim określają przyjęte wewnętrzne procedury obowiązujące w przedszkolu.
Nauczyciele i pracownicy przedszkola zobowiązani są do ich bezwzględnego przestrzegania.
Budynek Przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym.

§ 15
1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej,  określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej.
2. Rekrutacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dzieci niepełnosprawne zakwalifikowane do przedszkola, spełniające powyższe wymagania zostają przyjęte do grup integracyjnych po trzymiesięcznym okresie adaptacyjnym. W przypadku nieprzystosowania się dziecka specjalnej troski do warunków przedszkola, to jest braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa jemu i pozostałym dzieciom, przewiduje się jego skreślenie z listy przyjętych.
4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
5. Przedszkole zapewnia dzieciom, o których mowa w ust. 1: realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psycho-fizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej stosownie do potrzeb,integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§ 16
Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalany co roku przez organ prowadzący.
Podstawą przyjecia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka” wypełniona drogą elektroniczną lub wypisana ręcznie na druku wydanym przez przedszkole i dostarczona przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do placówki I preferencji.
Rodzice mają obowiazek poinformowac o ewentualnych niedomaganiach zdrowotnych i problemach rozwojowych dziecka.
Przyjęć do przedszkola dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja Rekrutacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach (liczba wniosków przewyższająca liczbę miejsc w przedszkolu) może przyjąc kryteria. W razie nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej i złożenia podania o ponowne rozpatrzenie wniosku.  
6. Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko w ciągu roku szkolnego na uwalniające się miejsca.

§ 17

W razie nie przestrzegania przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka zawartej umowy cywilnoprawnej w Przedszkolu Publicznym nr 3 dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy przyjętych.
dyrektor może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej z Rodzicami/prawnym opiekunem dziecka o świadczenie usług w przedszkolu w następujących  przypadkach
a) przyjęcie dziecka do innego przedszkola,
b) Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w  następujących przypadkach:
c) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
– rozmowy z rodzicami
– konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
– rozmowy z dyrektorem,
– rodzice w sytuacji określonej w pkt. c nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka,  

Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt. b dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:
a) upomnienie ustne rodziców ( prawnych opiekunów),
b)wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu   zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
c) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,
d) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych  (np.  MOPR ),
e) podjęcie postanowienia w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
utajenia podczas rekrutacji choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie  dziecka w grupie,
5.2. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
6. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, drogą postanowienia, rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie
7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty doręczenia.


ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola

§ 18
Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat w wyjątkowych przypadkach można w ciągu roku szkolnego przyjąć dziecko w wieku 2,5 lat.
Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, a 9 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź    psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązki:
a)   Przestrzeganie przyjętych norm i umów,
b)   Zgłaszanie nauczycielowi o niedyspozycji zdrowotnej,
c)    Nie oddalanie się od grupy.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice
§ 19
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
przestrzeganie niniejszego statutu,
zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
a) rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
b) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych,
c) za bezpieczeństwo dzieci w szatni w czasie przyprowadzania i odbierania odpowiedzialni są rodzice,
d) dziecko jest wprowadzane  do dyżurnego oddziału, lub oddziału właściwego w zależności od godziny przybycia do przedszkola,
e) dziecko może być odebrane przez inną osobę niż rodzic i prawny opiekun po wcześniejszym złożeniu pisemnego upoważnienia do odbioru poświadczonego własnoręcznym podpisem ,:
– upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko  osoby odbierającej dziecko,
– upoważnienie takie jest skuteczne przez rok szkolny
– przy jednorazowym upoważnieniu, osoba upoważniona winna okazać pisemną zgodę rodzica oraz dowód tożsamości,
f) rodzic może upoważnić osobę niepełnoletnią mającą nie mniej niż 13 lat do odbioru dziecka:
– sporządzając  upoważnienie do odbioru swojego dziecka na czas dłuższy niż jeden dzień  
g) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  z  rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,
h) upoważnienia nauczyciel  przechowuje w dokumentacji grupy,
i)     w przypadku zgłoszenia się po dziecko osób nieupoważnionych lub  będących   w stanie nietrzeźwym, nauczyciel ma obowiązek nie wydania                   dziecka.
j) w przypadku, niezgłoszenia się rodzica po dziecko nauczyciel dzwoni do rodzica lub prawnego opiekuna:
– gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z    dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę, po upływie tego czasu        nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.
terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 3 a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2. Rodzice mają obowiązek poinformować o ewentualnych niedomaganiach   zdrowotnych i problemach rozwojowych dziecka ( np. padaczka, autyzm, specjalna dieta, nadpobudliwość itp.)

§ 20
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są działać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rodzice mają prawo do:
2.1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2.2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
2.3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
2.4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
2.5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa lub Radę Rodziców.

§ 21
Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Rodziców.

§ 22
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu nie więcej niż 3 razy w roku szkolnym.
§ 23
1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1.1. zebrania grupowe,
1.2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
1.3. kąciki dla rodziców,zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 24
W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w oddziałach integracyjnych nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej.
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
Do zakresu zadań nauczycieli należy:
3.1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z podstawą programową zatwierdzonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolność i zainteresowań,
. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
. prowadzenie diagnozy pedagogicznej dzieci 6 letnich zgodnie z Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.( warunki bezpieczeństwa dzieci poza terenem przedszkola określa regulamin wyjść lub doraźnie zarządzenie dyrektora ),
. nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
. nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,(w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może chwilowo powierzyć opiekę nad dziećmi innemu pracownikowi przedszkola),
. obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura,
3.10. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach,
3.11. współpraca z zespołem Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej ze      specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-       pedagogiczną, zdrowotną i inną,
3.12. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematycznie    podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne      uczestnictwo w     różnych formach doskonalenia zawodowego,
3.13. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
3.15.współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w    szczególności
      z podstawy programowej i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka,jego zachowania i rozwoju,
3.16. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3.17. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
3.18. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
3.19. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
3.20.  realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a  wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 25
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1.1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
1.2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
1.3. włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 26
Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych.
§ 27
W przedszkolu utworzone jest stanowisko wice dyrektora (nauczyciel ze zniżką godzin dydaktycznych). Powołania i odwołania wice dyrektora dokonuje Organ Prowadzący po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i  dyrektora przedszkola.
Wice dyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:
a) wspomaga dyrektora w bieżącej działalności dydaktycznej przedszkola,
b) wspomaga w organizacji pracy zajęć dodatkowych,
c) wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zlecone przez dyrektora,
d) reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora
e) dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

§ 28
Zakres obowiązków pracowników administracyjno- obsługowych: w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola
d)  w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 29

1. Zakres obowiazków pracowników przedszkola
1.1.Główna księgowa w szczególności:
1) prowadzi i dokumentuje rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;
2) prowadzi i dokumentuje gospodarkę finansową przedszkola;
3) analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu;
4) dokonuje kontroli wewnętrznych w wymienionym zakresie;
5) opracowuje zbiorowe sprawozdania finansowe;
6) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.
1.2. Intendent przedszkola w szczególności:
1) zaopatruje przedszkole w artykuły spożywcze i gospodarcze niezbędne  do funkcjonowania przedszkola;
2) prowadzi magazyny spożywcze i gospodarcze oraz wymaganą dokumentację;
3) codziennie wydaje artykuły spożywcze zgodnie z obowiązującymi normami żywienia;
4) układa jadłospisy, prowadzi dzienne raporty żywieniowe oraz rozliczenia;
5) nadzoruje prawidłowe sporządzanie posiłków;
6) nadzoruje i kontroluje pracę poszczególnych pracowników obsługi;
7) zaopatruje pracowników w odzież roboczą i ochronną;
8) pobiera z banku zaliczki pieniężne na zakupy wg obowiązujących przepisów,  wypłaca pracownikom placówki wynagrodzenia w ustalonych terminach;
9) rozlicza się na bieżąco z podjętej gotówki;
10) prowadzi książki inwentarzowe;
11) dokonuje wspólnie z dyrektorem i konserwatorem okresowych przeglądów placówki w celu  usuwania na bieżąco usterek i uszkodzeń;
12) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.
1.3. Personel kuchni (kucharka, pomoc kuchenna) w szczególności:
1) punktualnie przygotowuje zdrowe i higieniczne posiłki;
2) racjonalnie wykorzystuje produkty żywnościowe;
3) pobiera i przechowuje próbki żywnościowe;
4) utrzymuje w czystości sprzęt i pomieszczenia kuchni;
5) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.
1.4. Woźna oddziałowa w szczególności:
1) wykonuje wszystkie czynności w obrębie przydzielonego oddziału związane z utrzymaniem bieżącej czystości i dezynfekcji zgodnie z przepisami;
2) odpowiada za estetyczne podawanie posiłków, dba o czystość i estetykę naczyń  i sprzętów;
3) współpracuje z nauczycielką w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych, przygotowania pomocy dydaktycznych, opiece nad dziećmi w czasie spacerów  i wycieczek;
4) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.
5. Pomoc nauczyciela w szczególności:
1) wspólnie z nauczycielką dba o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci, podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w ogrodzie, na spacerach, na wycieczkach;
2) pomaga dzieciom przy myciu, jedzeniu, rozbieraniu i ubieraniu się, dba o czystość  i estetyczny wygląd dzieci;
3) bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć i zabaw, utrzymuje w czystości i porządku zabawki, dba o ład i porządek na półkach i w kącikach;
4) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.
6. Konserwator  w szczególności:
1) dozoruje budynki i otoczenie przedszkola;
2 w okresie zimowym odśnieża chodnik wzdłuż posesji;
4) w razie konieczności wykonuje drobne naprawy sprzętu i urządzeń;
5) utrzymuje ład i porządek w ogrodzie przedszkolnym;
6) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
7) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora lub wicedyrektor

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 29
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 30
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 31
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 32
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 34

Traci moc Statut z dnia

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Data uchwalenia 14.09.2017 r.    
Uchwałę Rady Pedagogicznej podpisał dyrektor.