POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

W dniach 22.04-26.04.2021 ( do godziny 15:00) rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna

 

matka dziecka: ……………………….……………………………………………………………….

 

ojciec dziecka: …………………………………………………………………………….…………..

 

prawny opiekun:………………………………………….……………………………………………

 

potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

(numer PESEL dziecka)

 

do:

 1. Przedszkola Publicznego Nr ………. w Szczecinie

 

 1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr …….. w Szczecinie*,

 

do  którego  zostało  zakwalifikowane  i  oświadczam,  że  dziecko  będzie  uczęszczało  do  ww.

 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

 

Jednocześnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z:

 1. usług przedszkola według poniższego grafiku:

 

 • w poniedziałek, w godzinach od godziny ……………………..do godziny ………………………
 • we wtorek, w godzinach od godziny …………..…………….. do godziny …………….…….….
 • w środę, w godzinach od godziny …………………………….do godziny………………………
 • w czwartek, w godzinach od godziny …………………….…..do godziny ………………………
 • w piątek, w godzinach od godziny ……………………………do godziny ………………..……

 

 1. z dziennego wyżywienia:

  • w poniedziałek w ilości …………………… posiłków, tj. ……………………………………………………………………
  • we wtorek w ilości ..……………………. posiłków, tj. …………………………………………………………………………
  • w środę w ilości …………………………. posiłków, tj. …………………………………………………………………….
  • w czwartek ilości …………………….… posiłków, tj. ……………………………………………………………………………
  • w piątek w ilości ………………………… posiłków, tj. …………………………………………………………………………

 

 

 

 

Szczecin, ………………………….                                                   ………………………………………………………

 

(data)                                                                        podpis rodziców/prawnego opiekuna

 • właściwe wypełnić