Regulamin XIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Ekosystem jeziora oczach dziecka”

 

Regulamin XIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Ekosystem jeziora oczach dziecka”

stanowiącego kontynuację konkursu pt. „Mamy pomysły na odpady” (5 edycji)

 

Organizator

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie „Pentliczek”:

opiekun PK LOP R. Wiśniewska, dyrektor przedszkola C. Ostrowska, nauczyciele: M. Szpakowska, M Bartyska, A. Gbiorczyk, M. Polniak

 

Patronat honorowy i sponsorzy

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Zarząd Okręgu LOP w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

 

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej i ekologicznej;
 • upowszechnianie wiedzy na temat ekosystemu jeziora;
 • kształtowanie postaw pro-ekologicznych od najmłodszych lat;
 • wyłonienie dzieci zdolnych i promowanie ich;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych w działalności plastycznej;
 • wyrabianie u dzieci troski o zachowanie życia na ziemi;
 • uwrażliwienie na potrzebę dbania o otaczające środowisko.

Warunki uczestnictwa

 1. Wiek uczestników 3-6lat.
 2. Prace indywidualne (prace zbiorowe i przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 3. Przedmiotem konkursu są prace o tematyce ekologicznej i przyrodniczej
 4. Technika prac dowolna.
 5. Format prac kartka bloku rysunkowego A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 6. Każde przedszkole z terenu województwa może nadesłać po 2 prace z każdej kategorii wiekowej (tzn. 2 prace dzieci starszych i 2 prace dzieci młodszych)
 7. Opis pracy (wydruk komputerowy) na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres przedszkola i jego numer, numer telefonu, adres e-mail do osoby kontaktowej bądź do przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 8. Do prac należy dołączyć deklarację rodziców – zgodę na publikację pracy i zdjęć dziecka na stronie www przedszkola.
 9. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 17.02.2023 r. na adres: Przedszkole Publiczne nr 3 „Pentliczek” ul. Potulicka 62, 70–230 Szczecin z dopiskiem „Ekosystem jeziora w oczach dziecka”.
 10. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat.
 11. W każdej kategorii zostaną ufundowane 3 nagrody główne, 5 wyróżnień oraz dyplomy dla laureatów.

 

Uwagi organizacyjne

 1. Koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik.
 2. Prace nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Prace nie będą zwracane.
 5. Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
 6. Odwołania od decyzji komisji nie będą uwzględniane.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach na stronie internetowej przedszkola http://www.pentliczek.szczecin.pl/ i pocztą elektroniczną wskazaną w metryczce.
 8. Odbiór nagród tylko przez opiekunów laureatów w marcu 2022 r. w Przedszkolu Publicznym nr 3 „Pentliczek” w Szczecinie w wyznaczonych dniach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu.
 9. Odbiór nagród jest w przedszkolu – Nie przesyłamy nagród do placówek.
 10. Dyplomy i nagrody otrzymują tylko laureaci, i ich opiekunowie z placówki, której jest laureat.
 11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela osoba odpowiedzialna w przedszkolu za przeprowadzenie konkursu: Renata Wiśniewska e-mail: renatawisniewska.64@gmail.com bądź pod numerem telefonu: (91)433 41 81 lub bezpośrednio: 661225076
 12. Od decyzji komisji nie ma odwolania.
 13. Regulamin konkursu i zgodę na wizerunek można również znaleźć na stronie http://www.pentliczek.szczecin.pl/

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów!

 

 

 

Organizatorzy

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie

 

 

 

…………………………………………

       (pieczęć placówki)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU

(w tym wizerunku)

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

 Imię i nazwisko dziecka

 

 PESEL:

 

 Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie:

 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, Portalu Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi.

 

 

 

ZEZWALAM / NIE ZEZWALAM

 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego dziecka przez placówkę – organizatora konkursu poprzez zgłoszenie pracy do udziału w konkursach, wystawach, pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie, a także poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez placówkę – organizatora konkursu, w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Data podpisania:

 

  ____________________________

[imię i nazwisko, podpis]

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne 3 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 70-230 Szczecin ul. Potulicka 62, e-mailowo: pp3@miasto.szczecin.pl  oraz telefonicznie: 91 4334181.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Wrzeszcz, z którym można się skontaktować e-mailowo: ido@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 8522093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.