Integracja

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska przedszkole nasze utworzyło w 2003 roku grupy integracyjne uzyskując tym samym status przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Zgodnie ze statutem naszej placówki do oddziałów integracyjnych przyjmujemy dzieci o obniżonym ilorazie inteligencji w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej.

2019-03-02 11.57.58              2019-03-02 11.58.07

Dzieci niepełnosprawne zakwalifikowane do przedszkola, spełniające powyższe wymagania zostają przyjęte do grup integracyjnych po trzymiesięcznym okresie próbnym. W przypadku nieprzystosowania się dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do warunków przedszkola przewiduje się jego skreślenie z listy przyjętych proponując inne możliwości opieki i edukacji. Z powodu rozmieszczenia przedszkola na trzech kondygnacjach zabytkowego budynku, a w związku z tym licznych barier architektonicznych nie przyjmuje się dzieci z niepełnosprawnością kończyn dolnych.

Dzieci niepełnosprawne realizują programy dla dzieci zdrowych na poziomie odpowiadającemu intelektualnym możliwościom ucznia biorąc udział w zajęciach dla dzieci zdrowych i zajęciach indywidualnych prowadzonych przez pedagoga specjalnego. Każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o indywidualny program pracy rewalidacyjnej opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego. Jest on dostosowany do możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka. Działania kompensacyjne obejmują kształcenie umiejętności zawartych w indywidualnych planach nauczania. Prowadzone są podczas realizowania tematyki kompleksowej i podczas zajęć indywidualnych.

Stosowane metody pracy:

  • Metoda Ośrodków Pracy
  • Metoda Dobrego Startu
  • Kinezjologia edukacyjna wg D. Dziamskiej
  • Kinezjologia edukacyjna wg Denisona
  • Trening pamięci wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Terapia ręki

Grupy integracyjne to grupy uprzywilejowane. Są one mniej liczne (od 15 do 20 dzieci, w tym 3-5 niepełnosprawnych) i pracuje w nich większa ilość nauczycieli, jednocześnie na jednej zmianie nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny, a w grupie czterolatków pomoc nauczyciela. Nauczyciele starają się stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki dzieciom, nie tworząc sztucznego podziału ról między pedagogiem wychowania przedszkolnego, a pedagogiem specjalnym, mimo iż właśnie to ci drudzy są rzecznikami praw dzieci objętych kształceniem specjalnym. Podstawą, bowiem realizowanej tu idei integracji społecznej jest wzajemne zrozumienie, uwzględnienie zdolności, możliwości, ale i słabości, tak samo dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych, uświadomienie sobie ich prawa do przeżywania całego bogactwa uczuć, zarówno tych pozytywnych: radości, szczęścia, miłości, jak i negatywnych: smutku, strachu, gniewu.

W proces integracji w naszym przedszkolu włącza się również rodziców zarówno dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych poprzez zapraszanie na uroczystości grupowe i ogólno przedszkolne oraz zajęcia otwarte.

Przedszkole chlubi się wypracowanymi tradycjami /imprezy, uroczystości/, udziałem w konkursach i olimpiadach, ale przede wszystkim ogromną rzeszą absolwentów( w tym dzieci niepełnosprawnych), którym zapewniło dobry start w szkole. W roku 2003 uzyskało Ogólnopolski Certyfikat Jakości ,,Partnerskie Przedszkole", a w 2006 roku Certyfikat Jakości Kuratorium Zachodniopomorskiego. W placówce pracują nauczyciele z dwukierunkowym wykształceniem, publikujący swoje artykuły, biorący udział w konferencjach, opracowujący własne programy, stosujący najnowocześniejsze metody pracy.