Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:
§ Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,
§ Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
§ Statut Przedszkola,
§ Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

 

WIZJA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole jest placówką przyjazną, ukierunkowaną jest na dziecko,przestrzegającą praw dziecka, jego potrzeb, umożliwiającą mu wszechstronny rozwój osobowości przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
2. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności, sprzyja poznawaniu otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
3. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
4. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
5. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole:
1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje 
do ciągłego doskonalenia się.

 

MODEL ABSOLWENTA:
Dziecko kończące przedszkole:
wykazuje:
– motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,,
– umiejętność współpracy w grupie 
– tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-podstawową wiedzę o świecie;
-potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
zna:
– prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
– zasady kultury współżycia, postępowania,
– kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA
I.    Adaptacja nowo przyjętych dzieci do przedszkola.
II.    Promocja placówki
– Dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wszystkie możliwe sposoby.

III. Motywacja przedszkolaków
System kar i nagród

IV. Diagnozowanie osiągnięć dzieci
Nauczyciele prowadzą obserwacje i diagnozę i dokumentują ją na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 
z późniejszymi zmianami)
-współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, diagnozują gotowość szkolną dzieci 5 letnich i 6 letnich

V. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka:
1. Diagnoza wstępna.
2. Ustalanie i podjęcie form pomocy dziecku.
3. Ewaluacja działań

VI. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodzica:
– organizacja kącika dla rodziców,
– podsuwanie literatury psychologiczno – pedagogicznej, wyznaczenie terminu spotkań dla rodziców.

VII. Monitorowanie osiągnięć nauczycieli
Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
codziennej obserwacji ich pracy,
rozmów z nauczycielami,
rozmów z rodzicami,
obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
kontroli i analizy dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

VIII. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka

IX. Praca w oparciu o metody aktywizujące i programy własne.

X. Współpraca zespołów 

XI Współpraca z rodziną dziecka

XII Współpraca ze środowiskiem lokalnym

XIII. Organizacja zajęć dodatkowych

XIV. Rekomendacja do dalszej pracy:
Ustalana co roku we wnioskach z planu rozwoju przedszkola

XV. Ewaluacja koncepcji
Ewaluacja odbywać się będzie :
* na początku poprzez wprowadzanie koniecznych zmian 
* po każdym roku pracy:
– w razie potrzeby wprowadzenie zmian w koncepcji,
– wnioski do dalszej pracy.