DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice od dnia 01.02.2023 r. do dnia 10.02.2023 r. przyjmujemy karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o zatrudnieniu. Przypominamy, że na dyżur wakacyjny przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących i nie mogących zapewnić dziecku opieki.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

do przedszkola publicznego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Szczecinie

 

 

Nazwa  przedszkola / szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi

Adres przedszkola / szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi

 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Numer PESEL dziecka

 

 

 

 

 

DANE ADRESOWE DZIECKA

 

Ulica

 

Nr budynku

 

Nr lokalu

 

Kod pocztowy

 

Poczta

 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą. Informację o zatrudnieniu dokumentuję zaświadczeniem
od pracodawcy.

 

Proszę podać nazwę zakładu pracy oraz zajmowane stanowisko.

 

Nazwa zakładu pracy

 

Nazwa zakładu pracy

 

Stanowisko

 

Stanowisko

 

 

      Podpis matki/ opiekunki prawnej

 

 

           Podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz nie pobieram zasiłku opiekuńczego.

 

           Podpis matki/ opiekunki prawnej

            Podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruję, przyprowadzanie dziecka do placówki oraz odbiór dziecka w następujących godzinach

/ można wybrać maksymalnie 5 tygodni/

 

 

 

 

26.06 – 30.06

03.07- 07.07

10.07 – 14.07

17.07 – 21.07

24.07 – 28.07

31.07 – 04.08

07.08 – 11.08

   

14.08 – 18.08

21.08 – 25.08

 

 

Godzina przyprowadzania dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina odbioru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dziecka

 

 

 

 

Telefony do kontaktu:

Matka dziecka/opiekunka prawna: …………………………….

Ojciec dziecka/opiekun prawny:……………………………….

 

 

Osoby uprawnione do odbioru dziecka:

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

 

Numer dowodu

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Podpis matki/ opiekunki prawnej

Podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

 

Dyżur Wakacyjny 2023 – KARTA ZGŁOSZENIA